lørdag den 2. marts 2013

Saoch Sluppid Moderen løss aif hiinderss custodie. You Go Chritstian d. 4. (Fra research om Anne Munk)


■-) Rigsadmii-alen Mogens Ulfeldt til Selsø havde 7. Aug. 1597 
ægtet Anne Munk, Datter af Christen Munk til Toberup. 
Ubekjendte Forhold, som Kongen sigter til ved at omtale 
hendes „Bedrift", gave Anledning til. at Ulfeldt med Christian 
IV's Vidende og Vilje lod hende „indsætte" paa sin Gaard 
Selsø, i hvilken ..Kustodie" hun endnu var ved hans Ded 15. 
Juni 1616. Han efterlod sig en Datter, Anne, der blev gift 
med Kaspar v. Gersdorf, og tre Sønner, Jakob U. til Kars- 
tofte, Christian U., der døde 1627, og Korfits U. til Krogsdal, 
der blev dødelig saaret som Viceadmiral under Pros Mund 
ved dennes Nederlag med den danske Flaade 13. Oktbr. 1644. 
Farbroderen, Rigsraaden og Rigskansleren Jakob Ulfeldt til 
Urup, blev de umyndige Børns Værge; han forpagtede Selsø 
til en vis Johan Petersen, der tillige blev forordnet til Foged 
over Bønderne, og som tog sit Ophold paa Gaarden. Efter 
to Aars Forløb overtog den ældste Broder Jakob Værge- 
maalet for sine Søskende; men da han kort Tid efter rejste 
udenlands, blev Fætteren Jakob Koriitsen Ulfeldt til Bavelse 
af Kongen indsat til Værge. Imidlertid havde Jakob Mogen- 
sen Ulfeldt før sin Bortrejse tilstaaet Fogeden at blive paa 
Gaarden, og denne opnaaede at faa udstedt to Kvitteringer, 
en af 1618 og en af 1622, for sine Regnskaber uden at have 
fremlagt disse. Da Jakob U. kom hjem fra sin Rejse, for- 
langte Brødrene Christian og Korfits at se disse Regnskaber 
og benægtede Kvitteringernes Gyldighed, dels paa Grund af 
Jakobs Ungdom, dels fordi han havde været arresteret i 
Holland, og dels fordi Fætteren var deres Værge. Men 
Fogeden afslog at fremlægge Regnskaberne, og da ogsaa Bøn- 
derne ved en Klage af 17. Septl»r. 1623 rettede skarpe Be- 
skyldninger mod ham. forjoge de tre Brødre ham af Gaarden, 
løslode deres hidtil stadig fængslede Moder og yppede Strid 
med deres Fætter, der klagede over dem til Kancelliet. 
Kongen blev forb.tret paa dem ; 17. Oktbr. 1623 befalede han 
Christian Ulfeldt at skaffe et nyt Brev med Forlovere paa 
Faderens G.jæld til ham af 2000 Rdl. (jvfr. ovfr. S. 230), og 12. 
Januar 1624 udstedtes der et Kongebrev til alle tre Brødre 
om, at Kongen havde forundret sig over. at de laa paa deres 
Gaard Selsø; de burde bruge deres Ungdomstid paa anden 1623. 331 

haffuer forpachtid gaarden aff derriss werge, Saoch Sluppid 
Moderen løss aif hiinderss custodie, huilckit Sig icke sa- 
lediss kan Skicke, Eptherdi hinderss bedrifft nocksom Er 
beuyst. Och huessom sked er, at man rifiore luris med 
hynder icke haffuer prosedcrit^ ted Er sked for dy Stock- 
reckelss Skyld. Wyl dy endnu haffue, att huermand skall 
uyde, huad derriss moder Er for en, daa kan ted Endnu 
skee tylig nock. 

Huorfor du kandt Skriffue lacob till saoch Corfidtz '), 
som skall uerre derriss werge, atty raader Bod derpaa, 
førend landit bliffuer fuldt deraff. Vale. iJatum Meel- 
bye-) den IS ^to: Anno 1623. 

Christian. 

Udskrift: Chanseleren Her Christian Friiss tiill hånde.